Személyes adataid a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelően kezelem. A www.buzhenriett.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) Búz Henriett (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatásának népszerűsítése érdekében honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók valamint a kapcsolati űrlap beküldőinek adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Adatkezelő tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató megváltoztatására. A Honlap használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Összefoglaló

Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtök, valamint kezelek. Adataidat a lehető legnagyobb biztonságban tárolom, azokat harmadik félnek nem adom át. Személyes adataid törlését az buzhenriett@gmail.com címen kérheted. Ha a rólad tárolt személyes adatokra vagy kíváncsi, írj nekeme-mailes elérhetőségünkön és válaszolok.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A kapcsolatfelvétel miatt történő adatkezelés célja a Honlap látogatóinak lehetősége van a Honlapon keresztül kapcsolatfelvételi űrlapot kitölteni, mely esetében ügyfél adatkezelés történik a következő adatok tárolásával: név, telefonszám, e-mail cím. Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, elemzése saját felhasználásra a honlap optimalizálásának érdekében.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő (kapcsolatfelvétel) – Búz Henriett (cím: ). Telefonszám: +36 20 406 75 56

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kapcsolatfelvételi űrlap adatait hat hónapig, az analitikai nyilvántartásokat egy évig őrzöm.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Technikai adatok. A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak Adatkezelő fér hozzá. Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy úgynevezett cookie-val azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Kapcsolatfelvétel. A kapcsolatfelvteli űrlap kitöltése során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, telefonszám. Az adatok megadását követően Adatkezelő értesíti Felhasználót a kapcsolatfelvétel sikerességéről. Felhasználó nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat: e-mail cím, megjegyzések. Adatkezelő vállalja, hogy az űrlap kitöltése során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek az EZIT Kft.-nél (ezit.hu) találhatók. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A marketing tevékenységet a Vanguard Online Services Kft. végzi (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Adószám: 14461336-2-41)

 

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
 • az adatkezelés korlátozását, és
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak (adathordozhatóság).

Az érintett a kérelmét személyesen, postai levélben vagy e-mail útján nyújthatja be az Adatkezelő jelen tájékoztatóban írt címén.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Személyes megkeresés esetén jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet az érintett is aláír. Személyes megkeresés esetében az érintett által megadott módon (e-mail vagy postai levél) köteles az Adatkezelő a tájékoztatást megadni.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen adja, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő az adatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli, zárolja, helyesbíti, illetve korlátozza vagy megszünteti az adatkezelést, ha a kérelem megalapozott.

Az Adatkezelőt kártérítési kötelezettség terheli, amennyiben a személyes adat kezelése során jogellenesen járt el. AzAdatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, és nem köteles azt a kárt megtéríteni, amelyet a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézett elő.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogaik megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bírósági eljárásra vonatkozóan az Infotv. 22. § irányadó.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu) lehet fordulni.

9. Az adatkezelő honlapja látogatóinak adatai, cookie policy

Más cégekhez hasonlóan az Adatkezelő is használ weboldalain cookie-kat. Ezeket az Adatkezelő arra használja, hogy tudja, a látogató járt-e már korábban honlapján, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatások érdeklik leginkább. Az Adatkezelő nem tudja, és nem is kívánja ezen információk alapján beazonosítani a honlap látogatóit. A honlap látogatónak minden esetben lehetősége van a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban az Adatkezelő így nem tudja biztosítani, hogy a látogató a honlap minden szolgáltatását megfelelően tudja majd használni.

Mik azok a cookie-k (sütik)?

Ha egy weboldalra látogat, az adott honlap a látogató számítógépén vagy mobilján, illetve tabletjén kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudja megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevét, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat, illetve a látogatóknak a cookie-k használatával gyűjtött adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja át, és nem használja a látogatók azonosítására.

Mire használja az Adatkezelő a cookie-kat?

Az Adatkezelő honlapja a cookie-k segítségével tartja nyilván

 • a megjelenítési beállításait, mint például a betűméret beállításokat;
 • a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, a hivatkozó URL-címet (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét, valamint a honlap látogatásának dátumát és időpontját;
 • azt, hogy a honlap látogatója válaszolt-e valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre;
 • azt, hogy a honlap látogatója beleegyezett-e vagy sem abba, hogy a honlap cookie-kat használjon;
 • a honlap látogatójának a bevásárlókosarában lévő elemeket;
 • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az Adatkezelő részére a weboldala és szolgáltatásai folyamatos fejlesztését.

Az Adatkezelő a fenti adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.

Az Adatkezelő honlapja a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Átmeneti (session) cookie: Ezek az ideiglenes adatok a látogató böngészése végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. A tárolás időtartama a látogató böngészőjének alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlap megekintőjének következő látogatáskor a kiszolgáló felismerje őt. Nem a neve, hanem a számítógépének „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Twitter.com
__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Új sütibeállítások az értesítő bővítmény (“GDPR Cookie”) segítségével
A fenti link-ek segítségével törölje a böngészőben található cookie-beállításokat az oldalunkkal kapcsolatosan
Nyissa meg weboldalunkat újra, majd nyomjon a “Beállítások módosítása” feliratra a weboldal alsó sávjában található cookie-értesítő panelen
Az egyes ablakokban állítsa Engedélyez/Letilt státuszra a cookie-értesítőket, követéseket, majd a “Mentés”-re nyomva fogadtassa el az új beállításokat
Vagy módosíthatja beállításait: ha weboldalunk bal alsó sarkában a fogaskerék ikonra kattint, a felugró ablakban pedig új beállításokat engedélyez.